Taya Ubryasova, Tania Spanochi and Lyubou Utryasova