Sadie Diamond, Hannah Lonergan, Sarah Gillabgher and Charlotte Lonergan